DISCLAIMER

1. DEFINITIES

De onderstaande termen hebben in deze disclaimer de volgende betekenis:
1. Eigenaar: Zorgvoorverhuizen.nl
2. Gebruiker: u oftewel de eindgebruiker van de Website.
3. Website: Zorgvoorverhuizen.nl
4. Informatie: de inhoud van de website en alle informatie, beelden, merken, logo’s en iconen met betrekking tot de eigenaar en aan haar gelieerde ondernemingen, diensten en producten.

2. WERKING VAN DE DISCLAIMER

1. Op het gebruik van de Website en alle daartoe behorende webpagina’s, alsmede interne en externe links naar andere pagina’s, is deze disclaimer van toepassing.
2. Voor de toegang tot de Website is geen vergoeding verschuldigd.
3. Door contact te leggen en te houden met de website stemt de Gebruiker in met deze disclaimer.
4. Eigenaar behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd zal via deze pagina de meest recente versie van de disclaimer worden gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de disclaimer regelmatig na te zien in hoeverre zij hiermee nog up to date.
5. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden binnen deze disclaimer, dan dient de Gebruiker onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Website.

3. JUISTHEID VAN INFORMATIE

1. De Website en Informatie op de Website wordt gepubliceerd op basis van bij de beheerder van de Website bekende gegevens. Website noch de beheerder van de Website kan echter instaan of aanvaardt aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, dan wel of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel.
2. De Eigenaar streeft er naar de Website zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de sitebeperken of onderbreken voor onderhoud en updates etc..
4. De inhoud van de Website kan wijzigen, alsmede verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de eigenaar bevatten. Deze zijn opgenomen ter informatie van de Gebruikers van de Website en te goeder trouw geselecteerd.
5. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van de in punt 3.4 benoemde sites of bronnen. De Eigenaar geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen, zoals benoemd in punt 3.4

4. VIRUSSEN

De Eigenaar kan niet garanderen dat de Website en de voor de Website gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Eigenaar kan niet door de Gebruiker aansprakelijk worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies op bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Eigenaar welke internationaal wordt beschermd door wetten en regels.
2. Het is niet toegestaan onderdelen van de Website elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
3. Gebruik van de content op deze website, anders dan hierboven beschreven, dient toestemming voor te worden gevraagd, alvorens de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen te publiceren. Toestemming hiertoe dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

7. LINKS

1. Het is toegestaan om hyperlinks aan te brengen naar de Website, mits de omschrijving hiervan gerelateerd is aan het onderwerp van de pagina waarna u verwijst.
2. Het is niet toegestaan een hyperlink naar de Website zo in te richten dat een internetgebruiker de Website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.
3. Het is niet toegestaan een hyperlink naar de Website zo in te richten dat de onderhavige disclaimer niet direct of niet volledig zichtbaar wordt.

8. DEELBAARHEIDSCLAUSULE

Indien enige bepaling uit deze disclaimer onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

9. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op de Website en het gebruik hiervan is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het dichtstbijzijnde arrondissement Breda / in dichtstbijzijnde arrondissement gezien vanuit de standplaats van de Eigenaar.